رئیس هیئت مدیره

جناب آقای سید محمد علی نجفی فراشاه

رزومه

نائب رئیس هیئت مدیره

جناب آقای حامد یعقوبی

رزومه

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

جناب آقای محسن انوشه پور

رزومه

عضو هیئت مدیره

جناب آقای ابوالفضل اکبرشاهی

رزومه

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مجید یزدانفر

رزومه