گرانول (چیپس) آلومینیوم در قطرهای  9.5mm و  12 mm، در صنعت فولاد به عنوان اکسیژن زدا مصرف می شود . در فرایند فولاد سازی نیاز به حذف اکسیژن محلول در فولاد مذاب می باشد . آلومینیوم و سیلیسیم مهمترین مواد اکسیژن زدا می باشند