بریکت اکسیژن زدا با دارا بودن بیش از ۵۰ درصد آلومینیوم قیمتی کمتر از نصف شمش آلومینیوم داشته و به دلیل چگالی مناسب (جهت حضور در فاز سرباره) و همچنین شکل فیزیکی بهینه تاثیرگذاری بیشتر از متریال های مشابه آلومینیوم داشته و به دلیل ترکیب شیمیایی مهندسی شده علاوه بر اکسیژن زدایی، گوگرد زدایی نیز در حین استفاده از این ماده صورت می گیرد. بریکت اکسیژن زدا با نامهای بریکت آلومینیوم، ماده اکسیژن زدا نیز شناخته می شود.