انتصاب جناب آقای دکتر اکبر بهاروند به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آلومراد